header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Mikrofinans  Oikocredit   Africap

Länkar

Mikrofinans

Under det senaste decenniet har det skett en ökad fokusering hos utvecklingsorganisationer, biståndsorgan mm att medverka till framväxten av fungerande kapitalmarknader i utvecklings-länderna. Bakgrunden är en växande förståelse för att en effektiv kapitalallokering är en nödvändig förutsättning för att få igång välståndskapande processer. Detta har manifesterats genom en rad olika insatser, bland annat har man bidraget till kunskapsuppbyggnad vad gäller skapande av lokala börser och bankväsende.

För välfärdsspridning och utveckling är det av central betydelse att allt fler, framförallt fattiga människor, får tillgång till finansiella tjänster anpassade efter deras speciella behov.

Finansiella institut som vänder sig direkt till människor med knappa resurser som i princip inte har tillgång till det formella bankväsendet kallas för mikrofinansinstitutioner (Micro Finance Institutions, MFI:s). MFI:s som vänder sig till lokala entreprenörer, resurssvaga grupper oftast på en lokal nivå, har funnits på olika håll i tredje världen sedan länge, men spelat en allt aktivare roll under de senaste decennierna.

I takt med den snabba expansionen har de organisationer som arbetar med mikrofinans blivit alltmer professionella. Från att i stort sett ha varit beroende av biståndsmedel för både institutionsuppbyggnad och kapitalisering har många MFI:s börjat söka sig till kommersiella kapitalmarknader.

Denna kommersialisering av MFI:s sker i hela världen men har kommit längst i Latin Amerika. En bidragande orsak till utvecklingen i Latin Amerika har varit riskkapitalfonden Profund som specialiserat sig på investeringar i MFI:s. Den kanadensiska organisationen Calmeadow medverkade till att skapa Profund och har varit den drivande kraften att skapa en motsvarande riskkapitalfond i Afrika, AfriCap.

Mikrofinans är ett begrepp som innebär att tillhandahålla finansiella tjänster och service till fattiga i utvecklingsländerna som saknar tillgång till det normala bankväsendet. Detta kan vara i form av lån, sparandefaciliteter, försäkringar med mera. MFI:s finns etablerade i Asien, Sydamerika och Afrika och i form av stiftelser, kooperativ och bolag. Mikrolån är vanligtvis på belopp på upp till 1000 USD och är av stor betydelse för fattiga människor när de vill etablera och utveckla småföretag och affärsverksamhet.

Uppskattningsvis finns det närmare 100 miljoner mikrofinans-kunder i världen, se www.microcreditsummit.org

Kommersialiseringen av mikrofinans innebär också att många MFI:s övergår från att vara stiftelser och koorperationer till att vara aktiebolag för att genom nya ägare få tillgång till ytterligare kapital och kompetens. Ytterligare ett skäl till ombildningar är också att lagstiftningen i många länder numera kräver att mikrofinansverksamhet drivs i bolagsform. Generellt finns en klar tendens mot att mikrofinansverksamheten drivs i alltmer kommersiella former.

Läs mer om mikrofinans på www.mikrofinans.se
bottom