header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Senaste nyhetsbrevet   Aktuellt   Veckans tankar

Aktuellt

Senast uppdaterad 2007-06-21

Oikocredits utveckling

Vill du veta mer om utvecklingen och om vad Oikocredit gör och uppnått som social investerare med de pengar som din församling genom Stiftelsen Kyrkornas U-fond placerat? Du kan beställa information i pappersformat eller digitalt.

Kristina Herngren, Styrelseledamot i Oikocredit

Kristina Herngren, ledamot av Kyrkornas U-fonds styrelse, valdes vid Oikocredits årsmöte i Johannesburg, Sydafrika den 15 juni 2007 till styrelseledamot i Oikocredit, för en tid av tre år.

Kyrkornas U-fonds vd Lars-Olof Hellgren är ledamot av Oikocredits revisionskommitté.

Genom representation i såväl styrelse som revisionskommitté spelar Kyrkornas U-fond en viktig roll i Oikocredits organisation och har också löpande insyn i Oikocredits verksamhet.

21 mars 2007 - En historisk dag för Kenya

Den 21 mars 2007 började Jamii Bora bygga Kaputiei - "Den nya Staden"! Detta sedan Kenyas Högsta Domstol meddelat att överklagandet mot bygget avförts.

Den omedelbara konsekvensen är alltså att 2000 nya hus nu byggs för 10.000 människor som nu bor i Nairobis slum - och det görs genom att de fattiga själva köper sina hus genom bostadslån från Jamii Bora.

Detta första projekt skapar också hopp och framtidstro hos många andra och tillströmningen av nya medlemmar till Jamii Bora förväntas öka kraftigt.

För den som vill engagera sig för Jamii Bora i Kenya har Kyrkornas U-fond tillsammans med Strömmestiftelsen och Jamii Bora bildat Jamii Bora Scandinavia.

Läs mer på www.jamiibora.se

Nobels Fredspris till Mikrofinans

Årets fredspris har tilldelats Mohammed Yunus och Grameen Bank. Priset är en bekräftelse på vad mikrofinans betyder. Det kan också ses som en bekräftelse på att Kyrkornas U-fond spelar en viktig roll. En kapitalplacering hos Kyrkornas U-fond innebär ett engagemang i mikrofinans.

Många mikrofinansinstitutioner där Kyrkornas U-fond placerat kapital har inspirerats av Grameen Bank och Mohammed Yunus. Det gäller till exempel Jamii Bora i Kenya, där modellen bygger på små grupper av 5 medlemmar som solidariskt ansvarar för de lån som medlemmarna tar.

Jamii Bora har på olika sätt utvecklat en verksamhet där sparande och sjuk- och livförsäkring spelar en mycket viktig roll, liksom ett bostadsbyggnadsprogram. Genom sin modell har Jamii Bora säkerställt att verksamheten nu går med överskott och att man kan bedriva sin mikrofinansverksamhet utan gåvor och bidrag. Det gör att man av egen förmåga kan växa. Jamii Bora startade med 50 tiggarkvinnor från Nairobis gator och har i dag över 130.000 medlemmar, med över 60 kontor i Kenya. Planerna är att man ska flerdubbla sin storlek.

Alla U-fondens placeringsalternativ är ren mikrofinansverksamhet

Det traditionella sättet att placera hos Kyrkornas U-fond betyder att mikrofinansinstitutioner över hela världen stärks. U-fondens internationella partner Oikocredit, genom vilken utlåningen kanaliseras, placerar närmare 70% av sitt kapital i just mikrofinansinstitutioner.

Genom U-fondens engagemang i Africap är U-fonden delägare i 10 mikrofinansinstitutioner över hela Afrika med sammanlagt fler än 1.000.000 kunder.

Kyrkornas U-fond har 2006 inlett ett samarbete med Jamii Bora och bildat Jamii Bora Scandinavia. Genom Jamii Bora Scandinavia erbjuds församlingar och privatpersoner en möjlighet att placerat kapital i form av aktier eller utlåning som vidareinvesteras i Jamii Boras mikrofinansverksamhet och bostadsbyggnadsprogram.

Under hösten 2006 lanserar U-fonden tillsammans med EFG Investment Bank en ny investeringsverksamhet för svenska kapitalförvaltare, Nordic Microcap Investment (NMC). NMC kommer att investera i mikrofinansinstitutioner i första hand i Afrika, men också i andra länder över hela världen.

U-fonden bildar nytt bolag, Jamii Bora Scandinavia

Kyrkornas U-fonds styrelse har beslutat att delta i bildandet av Jamii Bora Scandinavia AB, vars syfte är att mobilisera engagemang och kapital i Skandinavien för Jamii Bora i Kenya. Jamii Bora Scandinavia kommer att vara delägare i Jamii Bora Kenya Ltd.

Kyrkornas U-fonds styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 21 september att, tillsammans med Strömmestiftelsen i Norge och Jamii Bora Trust i Kenya, bilda ett bolag i Sverige med namnet Jamii Bora Scandinavia. Syftet med Jamii Bora Scandinavia är att erbjuda församlingar, andra institutioner och enskilda i Skandinavien en möjlighet att investera i och engagera sig för Jamii Bora i Kenya. Jamii Bora Scandinavia kommer att förvaltas genom Kyrkornas U-fonds försorg.

Jamii Bora har också beslutat om en ny struktur för sin verksamhet som innebär att mikrofinansverksamheten bedrivs i ett aktiebolag, Jamii Bora Kenya Ltd, där Jamii Bora Scandinavia blir en av delägarna. Vid Jamii Boras möte den 11 oktober valdes Lars-Olof Hellgren från Kyrkornas U-fond in i styrelsen för Jamii Bora Kenya Ltd.

På besök hos Jamii Bora

Kyrkornas U-fond har inlett ett långsiktigt samarbete med Jamii Bora i Kenya. Det är en mikrofinansorganisation som nu har över 130.000 medlemmar bland de mest missgynnade människorna i landet. Organisationen startades 1999 med 50 tiggarkvinnor i Nairobi. Under oktober 2006 besöker Kyrkornas U-fond Jamii Bora för att lära känna och förstå verksamheten.

Jamii Boras grundidé är att erbjuda sina medlemmar en möjlighet att spara och låna. Efter att ha sparat i minst 6 veckor kan man låna dubbelt så mycket. Första lånet kan vara högst 10.000 kenyanska shillings (KES), vilket motsvarar 1.000 kronor. När man betalat tillbaka detta lån kan man få ett andra lån på högst 20.000 KES. När man visar att man kan hantera sitt lån kan man alltså ta större och större lån, som framför allt används för investeringar i den egna lilla affärsrörelsen. Nästan alla medlemmar i Jamii Bora saknar anställning och försöker därför försörja sig i egen regi.

Förutom mikrofinansverksamheten har Jamii Bora en intern sjukvårds- och livförsäkring, en social verksamhet och utbildningsprogram. Jamii Bora startades och leds av svenskan Ingrid Munro och har en styrelse med professionella finans- och affärsmän där majoriteten kommer från Kenya.

Vid sitt sammanträde den 11 oktober arbetade styrelsen med en strategisk plan för kommande 5 årsperiod som innebär att organisationen kommer att växa kraftigt. Ett viktigt inslag i planen är det husbyggnadsprogram som just startats. Jamii Bora planerar att i egen regi uppföra nya små städer där medlemmarna erbjuds köpa hus genom att ta lån i mikrofinansorganisationen. Hela programmet är välplanerat och anpassat till medlemmarnas ekonomiska förmåga.

Ny medarbetare

Thomas Marklund är ny medarbetare hos Kyrkornas U-fond sedan den 11 september 2006. Thomas kommer att ha huvudansvar för kontakten med U-fondens placerare och sparare.

Thomas Marklund, 34 år bor i Stensjön söder om Nässjö med sin familj. Thomas är ekonom och marknadsförare. En del av Thomas arbetsuppgifter inom U-fonden är att ge intresserade församlingar och privatpersoner den löpande information, som de vill ha om det som händer inom U-fonden. Arbetet består även att på olika sätt synliggöra U-fondens arbete i olika sammanhang. Thomas har tidigare arbetat på Svenska Bibelsällskapet i Uppsala och på Credo i Stockholm. Under ett par år har Thomas engagerat sig frivilligt i U-fonden och har ett stort engagemang som frivillig och förtroendevald i Nässjö församling.

thomas.marklund@ufond.org
0732 - 70 95 90

Kyrkornas U-fond inleder samarbete med Jamii Bora i Kenya

Efter inbjudan från Jamii Bora har en överenskommelse träffats mellan Kyrkornas U-fond, Strömmestiftelsen i Norge och Jamii Bora om ett samarbete som syftar till att mobilisera stöd och engagemang i de skandinaviska länderna för Jamii Bora.

Jamii Bora är en mikrofinansorganisation med 120.000 medlemmar, varav de flesta bor i Nairobis slumområden.

Jamii Bora påbörjar i dagarna bygget av 2000 bostäder som kommer att bilda en ny stad, Kaputei, just utanför Nairobi. Jamii Bora driver hela projektet i egen regi. Medlemmarna kommer att kunna lånefinansiera sitt husköp genom lån från Jamii Bora.

För produktionen och utlåningen till medlemmarna krävs viss extern finansiering i form av riskkapital och lån, där målsättningen är att en betydande del ska komma från Skandinavien.

Inom kort kommer såväl institutioner, organisationer och företag som privatpersoner att erbjudas möjlighet att engagera sig för Jamii Bora.

Inflöde av nytt kapital

Nettoinflöde av nya placeringar hos Kyrkornas U-fond under januari-juli 2006 uppgår till drygt 17 miljoner kronor.

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005 finns nu tillgänglig. Den distribueras till samtliga placerare hos U-fonden. Kan också beställas för distribution. Årsredovisningen finns också som pdf-fil under menyvalet "Senaste årsredovisning" under Om U-fonden.

Konferens om Hiv/Aids och Mikrofinans i Afrika

Den 24 april, 2006 hölls en konferens om Hiv/Aids och Mikrofinans i Kapstaden, Sydafrika. 100 deltagare från ett trettiotal olika länder deltog.

God hälsa är en av de grundläggande förutsättningarna för utveckling. Detsamma gäller för mikrofinansinstitutioner. God hälsa hos personal och kunder skapar förutsättningar för en lyckosam och lönsam verksamhet.

Hiv/Aids är ett stort och fortfarande växande problem i många delar av världen. Forskning och utveckling av mediciner och behandlingsmetoder går framåt, där bl.a. svenska forskare gör viktiga insatser. En stor majoritet av drabbade människor saknar dock tillgång till behandling på grund av att de saknar ekonomiska förutsättningar.

I konferensen diskuterades dels hur mikrofinansinstitutioner kan delta i preventivt arbete, dels hur småskaliga sjukvårdsförsäkringar skulle kunna utvecklas.

Det finns redan exempel på sjukvårdsförsäkringar som ger den drabbade och den närmaste familjen tillgång till fri sjukvård, inkl behandling för Hiv/Aids.

Arbetet går vidare och inom kort kommer en handbok för mikrofinansinstitutioner att ges ut genom AfriCaps försorg.

Lars-Olof Hellgren från Kyrkornas U-fond är ordförande för projektets internationella samordningskommitté.
bottom