header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Allmänt   Historik   Investeringsmemorandum   Senaste årsredovisningen   Stadgar   Referenser

Investeringsmemorandum

1. Sammanfattning
2. Villkor för placering och sparande i Kyrkornas U-fond
3.Bakgrund och syfte
4. Mikrofinans
5. Kyrkornas U-fond
5.1 Organisation och verksamhet
5.2 Stiftelsens räkenskaper och ekonomiska nyckeltal
5.3 Kyrkornas U-fond och AfriCap Sweden AB
6. Reflektion
7. Kyrkornas U-fond och Svenska kyrkans församlingar
8. Risker
8.1 Sociala risker
8.2Politiska och makroekonomiska risker
8.3 Frånvaro av regelverk
8.4 Riskspridning
8.5 Andra risker
9. Stiftelsens stadgar
10. Adresser mm
11. Hur man gör vid inbetalning till Stiftelsen Kyrkornas U-fond

1. Sammanfattning

"Du, jag älskar den här banken väldigt mycket. Den gav mig en chans att leva...."

Felicia Atta är en 22-årig kvinna i Ghana som, genom den ekumeniska utvecklingsbanken Oikocredit och dess samarbetspartner i Accra, Ghana (Citi Savings & Loans Company Ltd), fått lån för att bygga upp en skönhetssalong.

När Felicias föräldrar dog fick hon ta ansvar för sina tre yngre syskon. Hon bestämde sig då för att försöka försörja sig på sin passion för hår. "Jag hade ingen aning om hur man skulle hantera pengar eller ett företag", säger Felicia, "men jag fick hjälp genom Citi Savings & Loans". I ett av de tre lokalkontoren i denna alternativa bank fick hon råd och hjälp, men också ett litet lån för att starta sin egen skönhetssalong. Innan hon fick lånet var hon medlem i den lokala banken och hade börjat spara små summor.

Det första lånet var på c:a 3.000 kronor. Med de pengarna kunde hon utrusta sitt lilla träskjul med bl.a. hårtork. Efter att ha betalat tillbaka det första lånet har Felicia nu fått ett andra lån på c:a 7.000 kronor för att ytterligare kunna expandera.

Skönhetssalongen "Love & Peace Beauty Salon" ligger i Accras slumområden. Salongen är en mycket enkel träbyggnad som består av ett enda rum. Några av hennes 11 anställda arbetar med kunder utomhus på bakgården.

Citi Savings & Loans Company är ett bra exempel på hur Kyrkornas U-fond genom Oikocredit arbetar med de pengar som Kyrkornas U-fond placerar där. Oikocredit ger ett lån till denna lokala bank som i sin tur ger små lån till fattiga människor i stad och på landsbygd.

Församlingar, samfälligheter, stift och andra enheter som ingår i Kyrka eller Samfund som är registrerad enligt Lagen om Trossamfund och som samtidgt är medlem av Sveriges Kristna Råd är välkomna att placera pengar hos Kyrkornas U-fond.

Kyrkornas U-fond vidareplacerar pengarna hos Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society (tidigare EDCS). Oikocredit lånar genom sina region- och lokalkontor ut pengar till mikrofinansinstutitioner i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Det är dessa mikrofinansinstutitioner som direkt relaterar till människor som, på grund av brist på fast anställning och inkomst, inte har tillgång till banker och banktjänster.

Minsta placerng är 5.000 kronor och räntan är fast 2% per år.

I detta dokument redogörs närmare för villkoren och förutsättningarna för Kyrkornas U-fond och för dess verksamhet.

2. Villkor för placering i Kyrkornas U-fond

Placeringssform: Placering sker mot revers. Revers utfärdas vid varje placeringstillfälle.
Belopp: Placering sker genom en eller flera engångsplaceringar om minst 5.000 kronor.
Avkastning: Räntan är fast (2%) och utbetalas i efterskott per 31 december varje år. Räntan kan läggas till det sparade kapitalet.
Bindningstid: Placeringen gäller tills vidare och kan sägas upp skriftligt med 24 månaders uppsägningstid. Motivet till en lång uppsägningstid är att pengarna vidareplacerats hos grupper och människor i utvecklingsländer som inte med kort varsel kan återbetala lånen.
Investering: Kapitalet som placeras i Kyrkornas U-fond placeras till 70% i Oikocredit för vidareutlåning till grupper och människor i utvecklingsländer. 30% förvaltas och placeras enligt U-fonden policy med etiska regler. Genom att placera 30% på annat sätt än Oikocredit sprids riskerna. Det innebär också en möjlig till extra avkastning för att finansiera U-fondens driftskostnader.
Kyrkornas U-fond: Kyrkornas U-fond är en stiftelse vars huvudman är Sveriges Kristna Råd, som utser styrelse och revisiorer. Stiftelsen etablerades 1990 i syfte att erbjuda medlemskyrkorna att placera penningmedel för att stödja insatser i utvecklingsländer. Kyrkornas U-fond leds av vd Lars-Olof Hellgren. Styrelsens ordförande är Gunnar Weman.


3. Bakgrund och syfte

Marginaliserade människor står ofta utanför det formella bankväsendet. Det innebär att de varken har tillgång till sparmöjligheter, lån eller andra finansiella tjänster som ofta betraktas som självklara, t.ex. försäkringar. En av globaliseringens konsekvenser är att detta förstärkts. På samma sätt som i Sverige avvecklar bankerna i utvecklingsländer sina lokalkontor och verksamheten koncentreras till storstäderna. För att vara kund i en bank krävs dessutom att man har fast anställning med fast månadsinkomst. En majoritet av befolkningen i världens fattiga länder står därför utanför banksystemet.

Under de senare åren har betydande insatser gjorts för att öka tillgången till fungerande kapitalmarknander för folkflertalet i utvecklingsländer. Bakgrunden är en växande förståelse för att en effektiv kapitalallokering är en nödvändig förutsättning för att få igång välståndskapande processer. Detta har manifesterats genom en rad olika insatser, bla har man bidragit till kunskapsuppbyggnad vad gäller skapande av lokala börser och bankväsende, men också till att stödja utvecklingen av nya lösningar som möter människors behov.

För välfärdsspridning och utveckling är det av central betydelse att allt fler, framförallt marginaliserade människor, får tillgång till finansiella tjänster anpassade efter deras speciella behov.

Finansiella institut som vänder sig direkt till människor med knappa resurser, som inte har tillgång till det formella bankväsendet, kallas för mikrofinansinstitutioner (MFI). MFI som vänder sig till lokala entreprenörer och resurssvaga grupper, har länge funnits i utvecklingsländer, men har kommit att spela en allt aktivare roll under de senaste decennierna. Oikocredit har under många år utvecklat relationer till MFI. Denna trend har förstärkts. En majoritet av alla nya lån som lämnas avser just MFI.

För Kyrkornas U-fond är engagemanget i MFI centralt. Stabila MFI med en långsiktig stabil ekonomi, som inte bygger på subventioner, är av grundläggande betydelse för framväxten av en fungerande finanssektor i utvecklingsländerna.

Det centrala i denna verksamhet är alltså att stödet ges i form av lån - inte gåvor och bidrag. Syftet är att undvika nya beroendeskapande lösningar och i stället medverka till långsiktigt bärkraftiga lösningar där de lokala resurserna mobiliseras och samordnas och där det externa stödet begränsas till utbildning och att bredda kapitalbasen för utlåning.

4 Mikrofinans

Mikrofinans är ett begrepp som innebär att tillhandahålla finansiella tjänster och service framför allt till marginaliserade i utvecklingsländerna som saknar tillgång till det ordinarie bankväsendet. Detta kan vara i form av lån, sparandefaciliteter, försäkringar m.m. MFI finns i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa. De verkar i form av stiftelser, kooperativ och bolag.

Mikrolån är vanligtvis på belopp på upp till 1.000 USD och är av stor betydelse när människor ska etablera och utveckla småföretag och affärsverksamheter.

Uppskattningsvis finns det fler än 100 miljoner mikrofinanskunder i världen - se www.microcreditsummit.org . I takt med den snabba expansionen har de organisationer som arbetar med mikrofinans blivit alltmer professionella. Från att i stor utsträckning ha varit beroende av biståndsmedel för både uppbyggnad av organisationen och kapitaliseringen har många MFI börjat söka sig till kommersiella kapitalmarknader. Det är en utveckling som också innebär att många MFI övergår från att vara stiftelser och kooperativ till aktiebolag för att genom nya ägare få tillgång till ytterligare kapital och kompetens. Ytterligare ett skäl till ombildningar är också att lagstiftningen i många länder numera kräver att mikrofinansverksamhet drivs i bolagsform. Generellt finns en klar tendens mot att mikrofinansverksamheten drivs i alltmer kommersiella former.

5 Kyrkornas U-fond

5.1. Organisation och verksamhet

Kyrkornas U-fond är en stiftelse vars huvudman är Sveriges Kristna Råd - en paraplyorganisation för ett 30-tal kyrkor i Sverige. Stiftelsen Kyrkornas U-fond etablerades år 1990. Syftet var att erbjuda medlemskyrkorna möjlighet att genom placeringar hos Kyrkornas U-fond stödja utvecklingsinsatser bland marginaliserade som inte har tillgång till krediter på den kommersiella marknaden.

Kyrkornas U-fond placerar 70% av inlånat kapital i Oikokredit. Detta kapital används för kreditgivning till verksamheter som genererar en uthållig inkomst till de som rörelserna sysselsätter, och som därmed kan bedömas som ekonomiskt hållbara. En betydande del av utlåningen sker idag till MFI:s. Oikocredit har huvudkontor i Nederländerna och 11 regionkontor och 20 landkontor i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa, se www.oikocredit.org.

30% av Kyrkornas U-fonds inlånade kapital placeras i huvudsak på penning- och obligationsmarknaden, enligt särskild policy.

Kyrkornas U-fond förvaltar i december 2006 c:a 130 mkr. Tillväxten år 2006 var c:a 25 mkr.

I styrelsen för Kyrkornas U-fond finns en betydande kompetens vad gäller finansförvaltning samt kunskaper om förhållanden och förutsättningar för lokal utveckling i utvecklingsländer. Styrelsen har ett brett kontaktnät och bred erfarenhet av globalt utvecklingssamarbete.

Styrelsen för stiftelsen är sammansatt enligt följande:

För perioden 2007 - 2009 består styrelsen av följande ledamöter:

Gunnar Weman, ordförande
Tomas Brytting, vice ordförande
Kristina Herngren
Kristina Peterson
Göran Norman
Anders Schönning
Östen Berglund
Åke Nordlundh
Sture Normark

Rolf Lindquist
Anna Ekström
Lisa Sjöblom

Revisorer är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Jan-Olof Lindberg som ansvarig revisor.

Kyrkornas U-fond har fn tre anställda, verkställande direktör Lars-Olof Hellgren, Gudrun Hägg som redovisningsekonom/Controller och Thomas Marklund som marknadsförare/informatör.

5.2 Stiftelsens räkenskaper och ekonomiska nyckeltal

Stiftelsen Kyrkornas U-fonds verksamhet och ekonomiska ställning framgår av årsredovisning 2005.

5.3 Kyrkornas U-fond och AfriCap Sweden AB

Kyrkornas U-fond har genom ett avtal med Sida åtagit sig att förvalta en svensk investering i mikrofinans i Afrika (AfriCap). Detta arbete bedrivs inom ramen för AfriCap Sweden AB som är ett av Kyrkornas U-fond majoritetsägt aktiebolag. På bolagets hemsida www.africap.se finns mer information.

6. Reflektion

Världens fattiga länder utgör en mosaik av skiftande geografiska, sociala, politiska, religiösa och ekonomiska miljöer. Försök till generaliseringar utmanas av mångfalden, men ett gemensamt drag bland hushåll i världens fattigaste länder är bristen på tillgång till institutioner som erbjuder grundläggande finansiella tjänster. Detta förstärks av att etablerade kommersiella banker i ökande takt stänger kontor på landsbygd och i mindre städer.

Det kan vara svårt att se och belägga ett direkt samband mellan tillgång på externt kapital och ökade inkomster. Det är dock rimligt att anta att marginalnyttan av tillgång även till mycket små belopp i form av lån är hög för egenföretagare eller småföretag. Man kan också se att tillgången på sparande och kredittjänster bidrar till att jämna ut människors hushållsinkomster över tiden vilket i sin tur minskar deras sårbarhet. Mikrofinans har i empiriska studier visat sig ha en positiv effekt på tillväxten på by- kvarters- eller företagsnivå. Kvinnliga låntagare har god renommé bland MFI då deras deltagande lett till högre återbetalningsnivåer.

Oikocredits investeringspolicy tar hänsyn till jämställdhetsaspekter liksom mänskliga rättigheter (inklusive barns rättigheter), miljöpåverkan och graden av demokrati i de organisationer och länder där man investerar. Oikocredits övergripande syfte är emellertid inte att driva dessa frågor utan snarare att försäkra sig om att förhållande bland MFI och deras kunder, är acceptabla utifrån internationella normer och att utvecklingen går i positiv riktning och leder till en positiv mänsklig utveckling.

Oikocredits utmaning, ur ett utvecklingsperspektiv, är att underlätta mobiliseringen av kapital för människor som behöver det, och som har förmågan att omsätta det till vinst.

Kyrkornas U-fonds vision är att växande MFI och andra som lånar ut till småföretag på kommersiella villkor kan spela den rollen och så småningom utvecklas till diversifierade finansiella institutioner som erbjuder låginkomstgrupper sina tjänster på en permanent basis.

Mikrofinans är inte i sig tillräckligt för att bekämpa fattigdomen, men kan tillsammans med andra faktorer av social karaktär vara ett mycket betydelsefullt medel.

Kyrkornas U-fond och Oikocredit vill särskilt uppmärksamma situationen i Afrika, den kontinent där de flesta länderna tillhör den grupp som benämns "världens fattigaste". Medan låginkomsttagarnas finansiella möjligheter ökat väsentligt i delar av Latinamerika och Asien under de senaste decennierna har Afrika delvis kommit på efterkälken. Utvecklingen i en rad afrikanska länder tyder dock på att kontinenten är redo för ett genombrott inom mikrofinans:

 • Det blir allt mer uppenbart att metoder utvecklats för leverans av mikrokrediter och sparande till låginkomstgrupper på kommersiell basis.
 • Antalet mikrofinansprogram med växande finansiell hållbarhet och expanderande kundunderlag har ökat från en handfull för några år sedan till ett betydande antal idag. Ett antal av de ideella organisationer som bistått med kapital på solidariska grunder har kommersiella ambitioner och har under de senaste åren förädlat sin verksamhet för att göra den finansiellt hållbar. Ett antal initiativ finns också till nystartande av MFI som vill arbeta kommersiellt.
 • Publikationer, konferenser och nätverkande har bidragit till att det idag finns välutbildad personal och ledare att tillgå för mikrofinansaktivitet.
 • Reformer av regelverk som underlättar för mikrofinans har påbörjats och kommer att fortsätta.
 • Det kommersiella anslaget och oberoendet i förhållande till bistånd har slagit rot över kontinenten.
 • Positiva erfarenheter av MFI ger makthavare, utvecklingsarbetare och kommersiella investerare ett ökat förtroende för mikrofinans som en tillförlitlig strategi att möta de finansiella behoven hos låginkomstgrupper. Det resulterar i ökade investeringar i sektorn, och dessa investeringar kommer i ökande grad att baseras på best practices.

Trots den positiva trenden finns en stor otillfredsställd efterfrågan. Fortfarande har 95 procent av Afrikas befolkning inte tillgång till kapital. Häri ligger möjligheten. Kyrkornas U-fond och Oikocredit, och de institutioner som Oikocredit stödjer, kan genom att statuera lyckade exempel på modeller för kommersiell mikrofinans bidra till att förändra landskapet för finansiella tjänster på den afrikanska kontinenten.

7. Kyrkornas U-fond och Svenska kyrkans församlingar

Den nya kyrkoordningen ger Svenska kyrkans församlingar möjligheter att ekonomiskt engagera sig i den världsvida kyrkan. Tidigare var församlingen förhindrad att använda uttaxerade medel för sådan verksamhet. Kollekten var den enda möjligheten att ekonomiskt uttrycka församlingens globala engagemang.

Från och med 1 januari 2000 öppnade sig nya möjligheter som innebär att församlingen att församlingar kan placera kapital hos Kyrkornas U-fond.

8. Risker

För en mer uttömmande beskriver om risk och riskhantering hänvisas till dokumentet "Risk och riskhantering i Stiftelsen Kyrkornas U-fond".

Genom att en del av pengarna placeras i Sverige sprids riskerna och säkerställs en kontinuerlig avkastning för att finansiera förvaltningskostnader och möjliggöra utbetalning av en fast ränta till reversinnehavarna, 2 % årligen. För placering hos Kyrkornas U-fond finns ingen statlig garanti eller annan garanti på det sätt som gäller vid inlåning i bank. Om Oikocredit skulle komma på obestånd kan det komma att drabba Kyrkornas U-fond och därmed de som placerat eller sparat i denna. Under sin 25-åriga historia har Oikocredit, trots stark turbulens på de finansiella marknaderna, aldrig hamnat i den situationen. Inga placerare har därför förlorat några pengar.

De risker som Kyrkornas U-fond står inför är framför allt relaterade till de risker som finns i Oikocredits verksamhet. Utvecklingsländer uppvisar en mångfald av politiska, kulturella, geografiska och ekonomiska system. Skiftande blir därför även de risker som en internationell verksamhet möter.

8.1 Sociala risker

MFI's målgrupp - låginkomstgrupper - har traditionellt varit identifierade som högriskgrupper. Låginkomstgrupper har visat sig vara mycket goda återbetalare, men de är sårbara för externa påfrestningar och de har behov av små lån, vilket är dyrt att hantera administrativt. De behöver därför finansiella instrument som är anpassade efter deras förutsättningar och som kan främja deras potential. Oikocredit vill bidra till att föra traditionella MFI's närmare den kommersiella kapitalmarknaden och minska riskerna för både låntagare och investerare.

Vissa sociala risker ligger dock i ett medellångt perspektiv utanför Oikocredits påverkanshorisont, t.ex. bristande hälsovård som accentuerats i HIV/AIDS-katastrofen och generellt låg utbildningsstatus som hämmar ländernas tillväxt och stabilitet.

8.2 Politiska och makroekonomiska risker

Verksamheter i utvecklingsländer är förenade med politiska- och makroekonomiska risker. Ofta handlar det om unga och sköra demokratier där politiska förändringar kan påverka förutsättningarna för mikrofinans- verksamhet.

Situationen i enskilda länder analyseras i samband med att specifika investeringar planeras.

8.3 Frånvaro av regelverk

En annan osäkerhetsfaktor i många länder är bristen på regelverk för mikrofinansverksamhet. Samtidigt pågår ett intensivt arbete att vidareutveckla regelverk och lagstiftning för att säkerställa att mikrofinansverksamhet bedrivs i kontrollerade former.

8.4 Riskspridning

Genom Oikocredit lämnas krediter till grupper och människor på olika kontinenter. Utlåning till ett specifikt land får inte överstiga 10% av den totala utlåningen.

8.5 Andra risker

I Kyrkornas U-fonds egen förvaltning kan två typer av risker lyftas fram.

Den ena risken är relaterad till avkastningen på förvaltat kapital. För att sprida risk placeras 70% av kapitalet genom Oikocredit och resterade del förvaltas i Sverige enligt fastställd policy med etiska kriterier.

Den andra risken är personrelaterad. Kyrkornas U-fond är en liten organisation och därmed beroende av ett par nyckelpersoner. Kyrkornas U-fond arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla kontakter med andra mikrofinansaktörer, för att ytterligare säkerställa kompetens och kontinuitet i förvaltningen.

9. Stiftelsens stadgar

Ändamålsparagraf: "Stiftelsen Kyrkornas U-fond skall erbjuda svenska kyrkor och samfund, lokala församlingar, andra organisationer samt enskilda att genom placering av penningmedel i stiftelsen stödja utvecklingsinsatser bland behövande bland annat genom stöd till Oikocredit - Ecumenical Development Cooperative Society."
Stiftelsens stadgar

10. Adresser mm

Postadress:

Kyrkornas U-fond
Dragarbrunnsgatan 65
753 20 Uppsala

tel 018-15 22 50

fax 018-14 85 05

e-post office@ufond.org

hemsida www.ufond.org

11. Hur man gör vid inbetalning till Stiftelsen Kyrkornas U-fond

Belopp: Placering sker genom en eller flera engångsplaceringar om minst 5000 kronor.

Det finns tre inbetalningsalternativ:
1) Bankgiro 5724-4790
2) Plusgiro 409 64 25-6
3) Direktinsättning på bankkonto

Vid inbetalning anges följande information på talongen eller i informationsfältet (vid internetbetalning):

 • namn
 • fullständig adress
 • organisationsnummer
 • bankkonto/plusgiro/bankgiro som man önskar få den årliga räntan insatt på om man inte väljer att lägga räntan till kapitalet.
 • om man vill finnas med som referensplacerare på U-fondens hemsida www.ufond.org

Om meddelande ej ryms vid inbetalning skicka ett separat e-post till office@ufond.org

OBS ! Vid inbetalning direkt till bankkonto måste man alltid be insättande bank att avisera oss genom att skicka en kopia av insättningskvittot till följande adress:

Stiftelsen Kyrkornas U-fond
Dragarbrunnsgatan 65
753 20 UPPSALA

till toppen
bottom